با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

 • انواع پانل سیمانی

 • آکواپنل

 • پیچ های مخصوص پانل های سیمانی (MAXI)

 • نوارها و شبکه های مخصوص پانل های سیمانی

 • محصولات FINISHING مخصوص پانل های سیمانی

 • سازه های PVC مسلح به شبکه توری

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های کلیک

 • تایل های معدنی (سفارشی)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • تایل های معدنی (متداول)-ویژه پروفیل های اولترالاین

 • پروفیل های متداول (استاندارد NF)

 • پروفیل های (استاندارد DIN)

 • پروفیل های کلیک (تولید داخل)

 • پروفیل های کلیک (وارداتی)

 • پروفیل های اولترالاین

 • ابزارهای مخصوص زیرسازی/ برش پانل

 • ابزارهای مخصوص درزگیری و پرداخت پانل

 • ابزارهای مخصوص نصب بار

 • اجرای درای وال

 • گچ های سنتی

 • گچ های پلیمری

 • بتونه های گچی

 • چسب کاشی

 • ابزارها و ماشین آلات مخصوص

با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

تایل کناف آرشا

معرفی کامل تایل کناف آرشا

بـا معرفـی تایـل هـای فلـزی موندنـا، شـرکت ای. ام. اف توجـه بسـیاری از متخصصیـن و دسـت انـدرکاران ایـن صنعـت را بـه خـود جلـب نمـود. ایـن محصـولات به صـورت سـقف کاذب مشـبک بـا تایل کناف مربـع یـا مسـتطیل در سیسـتم هـای زیرسـازی نمایـان، سـازه پنهـان و سیسـتم خـود ایسـتا تولیـد مـی شـوند کـه در دو سیسـتم اول و دوم شـبکه زیـر سـازی از سـقف اصلـی آویـز گرفتـه مـی شـود. در سیسـتم خـود ایسـتا تایـل هـای مسـتطیل شــکل بــه دیوارهــای جانبــی متصــل مــی شــوند. ایــن سیســتم فقــط در راهــرو هــا و کوریدورهــا قابــل اجــرا مـی باشـد. تایـل هـای موندنـا در ۱۹ طـرح، مـدل و در رنـگ هـای مختلـف تولیـد مـی شـوند.

 

انواع تایل کناف

سـالها اسـت کـه سـقف هـای فلـزی بخـش جـدا نشـدنی از سیسـتم سـقف هـای کاذب مشـبک مـی باشـند. ویژگـی هـای خـاص سـقف هـای فلـزی ماننـد دوام ، ثبـات بـالا، زیبائـی، نظافـت آسـان دلایلـی هسـتند کـه اینگونـه سـقف هـا طرفـداران زیـادی داشـته باشـد. امـکان جابجایـی تایـل هـا و دسترسـی بـه تاسیسـات بـالای آنهـا و راه حـل هـای اختصاصـی کـه ایـن گونـه سـقف هـا ارایـه مـی دهنـد، همگـی باعـث شـده کـه آنهـا در میـان متخصصیـن طرفـداران زیـادی داشـته و ایـن امـر باعـث توسـعه و ترویـج بـازار آنهـا شـده اسـت. شـرکت کنـاف آٰرشا کـه خـود را پیشـگام در ایـن عرصـه مـی دانـد، متعهـد اسـت کـه بصـورت مـداوم محصـولات نویـن و خالقانـه ای وارد بـازار نمـوده و در اختیـار متخصصیـن و دسـت انـدرکاران ایـن حرفـه قـرار بدهـد. سـقف کاذب فلـزی موندنـا ایـن تعهـد را محقـق مـی نمایـد.

 

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

 

پرایم تاپیک

TOPIQ Prime دارای قابلیــت جــذب صــوت بســیار بــالا( A class absoprtion Sound )و مقاومــت بـالا در برابـر رطوبـت

تاپیک افیشنت

TOPIQ Efficient Pro ترکیبـی از عملکـرد فنـی عالـی، قابلیـت جـذب صـوت بسـیار بـالا، مقاومـت بـالا در برابـر رطوبـت، عایـق صوتـی خـوب و تنـوع رنـگ

تاپیک افیشنت هایژن

عملکـرد ایـن تایـل مشـابه نمونـه بـالا و عـلاوه بـر آن دارای قابلیـت آنتـی باکتریـال اسـت کـه بـرای محیـط هـای اسـتریل همچـون بیمارسـتانها بسـیار مناسـب مـی باشـد. تایـل هایـژن از رشـد و تکثیـر میکـروب هـا و قـارچ هـا جلوگیـری مـی کنـد و سـطح روی تایل کناف قابـل شستشـو اسـت.

 

شرکت آرشا فرانگار

 

سوالات متداول:

 • انواع تایل کناف چیست؟

پرایم تاپیک،تاپیک افشینت،تاپیک افشینت هایژن

 • هزینه تایل ها در آرشا فرانگار چقدر می باشد؟

هزینه این تایل ها در ابعاد و اندازه های مختلف متفاوت می باشد که برای اطلاع از قیمت و مشاوره رایگان با مشاوران ما در آرشا فرانگار با شماره ۱۵-۸۸۵۳۹۵۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.