نصب بار روی دیوار صفحات روکش دار گچی

نصب بار بر روي ساختار دیوارها و سقف هاي کاذب و صفحات روکش دار گچی با انتخاب عامل اتصال مناسب و با توجه به نوع ساختارها از نظر زیرسازى و تعداد لایه هاى پوششى به راحتی امکان پذیر می باشد. بارهاي متعارف به طور مستقیم و در هر نقطه اي به صفحات روکش دار گچی  قابل انتقال می باشند، براي نصب بارهاي سنگین باید پیش بینی هاي مربوط به سازه هاي پشتیبان و انتقال آن به استادهاي مجاور صورت پذیرند. بارهاي غیر متعارف می بایست توسط سازه اي مستقل از ساختارهاي کناف به سازه اصلی ساختمان وارد شوند