نصب بار بر روی سقف کاذب کناف

نصب بار روی سقف

در هر متر مربع از سطح سقف کاذب کناف ، مى توان بارهاى نقطه اى با وزن حداکثر ۵ کیلوگرم را مستقیماً به صفحه گچى متصل نمود.  (توضیح این که فاصله مرکز ثقل دو عدد بار نقطه اى مجاور باید از ۱۰۰ سانتیمتر بیشتر باشد.. ) در صورتى که بارگذارى به صورت خطى انجام مى شود، وزن وارده در هر متر طول آن باید ۵ کیلوگرم باشد. الحاقاتى با وزن بیش از مقدار مذکور باید با آویزگیرى مستقل از سقف کاذب، مستقیماً توسط سقف اصلى حمل شوند. براى نصب الحاقات به سقف کاذب، عوامل اتصال متنوعى در دسترس است.

نصب بار بر روی سقف کاذب کناف

محاسبه بارهای اضافه

در صورتى که الحاقاتى مانند روشــنایى هاى ســقفى، لایه عایق و … به طور گسترده در سطح سقف کاذب نصب شوند، باید قبلا بار آن ها در محاسبه رده وزنى سقف کاذب لحاظ شود.

تذکر: حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عایق گذارى، ۵ کیلوگرم بر متر مربع است.

براى اطلاعات بیشتر به راهنماى سقف هاى کاذب کناف ایران مراجعه گردد.

قطعات آویزگیرى از سقف مشبک

براى نصب الحاقات سبک مانند تابلوهاى کوچک راهنما، چراغ، ساعت و … به صورت معلق بر روى سقف هاى مشبک مى توان از قطعات آویزگیرى مطابق شکل روبرو استفاده نمود. خاطر نشان مى سازد در صورت نیاز به بارگذارى متوالى تا ۵ کیلوگرم، رعایت حداقل فاصله یک مترمربع بین قطعات آویزگیرى، الزامى مى باشد.

نصب بار بر روی سقف کاذب کناف نصب بار روی سقف کاذب کناف

برای اطلاع از قیمت ها و ویژگی های سقف کاذب کناف آرشا با ما تماس بگیرید

۰۲۱-۲۸۴۲۸۲۳۱