دیوارهای پوششی کناف ایران آرشا فرا نگار

دیوار پوششی کناف

دیوار پوششی کناف، ساختاری هست که جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معماری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی موجود در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. دیوارهای پوششی کناف در دو گروه بدون سازه و یا با زیر سازی فلزی دسته بندی می شوند.