بافل آکوستیک عمودی

AMF THERMATEX® Baffles

بافـل هـای کنـاف ای. ام. اف راه حلـی موثـر بـرای ایجـاد خـواص آکوسـتیک بسـیار بیشـتر در فضاهایـی هسـتند کـه در آنهـا سـطوح سـقف و دیـوار بـرای جـذب صـوت کافـی نمـی باشـند و یـا اینکـه به دلیـل معمـاری، طـراح تصمیـم بـه اسـتفاده از ایـن صفحـات عمـودی در فضـای معمـاری خـود مـی گیـرد. ایـن صفحـات عمـودی جـاذب صـوت کـه در رنـگ هـای متنـوع تولیـد مـی شـوند. بـا اسـتفاده از کابـل هـای اسـتیل بسـیار ظریـف از سـقف اصلـی بصـورت معلـق آویزگیـری مـی شـوند. هـر دو سـطح بافـل هـا صـوت را جـذب کـرده و بـا کاهـش میـزان صداهـای مزاحـم محیـط، بـه بهبـود شـرایط آکوسـتیکی آن کمـک مـی کننـد.