اِلِمنت های دیواری جاذب صوت

تلفیقی از طراحی و آکوستیک کناف بر روی دیوار

اِلِمنت های آکوستیک کناف بر روی دیوار – بهبود آکوستیک محیط

بهتریـن راه حـل بـرای ایجـاد یـک فضـای مطلـوب بـه لحـاظ آکوسـتیک آنسـت کـه سـقف کاذب، کـف و دیوارهـا جـاذب صـوت باشـند. فضاهایـی کـه طراحـی آکوسـتیک شـده انـد، دارای محیطـی آرامـش بخـش و بـدون هیچگونـه آلودگـی صوتـی مـی باشـند. قـدر مسـلم سـقف هـای کاذب جـاذب صـوت تاثیـر بـه سـزایی در بهبـود آکوسـتیک محیـط دارنـد. امـا در بعضـی از مواقـع کافـی نیسـتد و مـی بایـد از دیوارهـا نیـز در ایـن امـر اسـتفاده نمـود. بطـور مثـال در بعضـی از مواقـع بـه دلیـل معمـاری، فنـی و یـا دلایـل دیگـر، ایجـاد سـقف کاذب امـکان پذیـر نمـی باشـد. نمونـه ای از ایـن گونـه اماکـن سـاختمان هـای تاریخـی مـی باشـند کـه سـقف آن هـا گـچ کاری و یـا نقاشـی شـده انـد و یـا سـقف هـای چوبـی کـه بایـد کامـلاً مشـهود باشـند. اِلِمنت های جاذب صوت دیواری در بسیاری از موارد تاثیر بسزایی در عملکرد صوتی یک محیط دارد.

کاربری و موارد استفاده

اماکن عمومی : کلاس درس ، سالن همایش و آمفی تئاتر ، اتاق انتظار سالن سینما ها ، رستوران ها ، نمایشگاه ها

ساختمان های اداری : اداره ها ، دفاتر اداری بزرگ ، ورودی و لابی های بزرگ سالن های سمینار و کنفرانس